Malvern/Frazer Dental Implants, Dental Implants Malvern/Frazer