Malvern/Frazer Snap on Smile, Snap on Smile Malvern/Frazer